Start chat

Algemene Voorwaarden Solar Choice

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Solar Choice (hierna: ‘SC’) en geldt derhalve op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen SC en de Opdrachtgever.

 

1. Definities:

1.1: Solar Choice: is de besloten vennootschap Verduurzamingshuis gevestigd te Zuid-Willemsvaart 540B, 5211NW, 's-Hertogenbosch met het KVK-nummer: 92876684.


1.2: Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan SC de Opdracht geeft. Indien sprake is van een rechtspersoon of een eenmanszaak, zal deze worden beschouwd als

een zakelijke gebruiker en zullen de regels voor particulieren niet van toepassing zijn.


1.3: Opdracht: de Overeenkomst tussen SC en Opdrachtgever tot het leveren en installeren van zonnepanelen of het vervangen van bestaande installaties (zoals groepenkasten). Als ook alle andere voorkomende werkzaamheden. De totstandkoming volg uit digitale ondertekening van de offerte,  Opdracht of een schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever.


1.4: Prijs: het bedrag (totaalbedrag eventueel inclusief BTW) dat staat opgenomen in de offerte of opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


1.5: Oplevering: afronding van de opdracht na inbedrijfstelling van de omvormer.

 

2. Algemeen
2.1: Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen SC en de Opdrachtgever.


2.2: Deze algemene voorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd.


2.3: Alle aanbiedingen en offertes van SC zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en prijzen en verder alleen schriftelijk geldig (voor 30 dagen). Indien zich omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan SC de Opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen. SC mag er vanuit gaan dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. De gevolgen van verkeerd verstrekte informatie zijn voor eigen risico en rekening van Opdrachtgever.


2.4: Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

 

2.5: Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn enkel met uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming vanuit SC mogelijk.

 

2.6: Hierbij wijst SC uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden van de hand.

2.7: Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een Opdracht, dan wordt Opdrachtgever bij voorbaat geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.  

 

2.8: SC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien sprake is van overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan de toelevering van zonnepanelen of andere benodigde materialen (zoals bv. bevestigingsmateriaal en omvormers, etc.) vanuit (derde(n)) toeleveranciers.

 

2.9: Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk de rechten/plichten uit de Opdracht over te dragen aan een derde.

 

2.10: Indien sprake is van een wetswijziging of uitleg van een bepaalde rechtsregel, dan kunnen daaraan voor SC geen nadelige gevolgen worden verbonden. Dergelijke wijzigingen komen voor risico van Opdrachtgever.

 

2.11: Tekeningen en berekeningen welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Opdracht zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

2.12: Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

2.13: De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen SC is één jaar.

 

3. Dienstverlening

3.1: De dienstverlening bestaat uit het leveren en monteren van zonnepanelen in de breedste zin van het woord of het vervangen van bestaande installaties (zoals groepenkasten met bijbehorende bekabeling), alsook alle andere voorkomende werkzaamheden.

 

3.2: De Opdracht zal overeenkomstig de wettelijke regels en deugdelijk worden uitgevoerd.

 

3.3: Opdrachtgever zal zorgen voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden en het verkrijgen van benodigde vergunningen (indien van toepassing zijn) die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de Opdracht (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een werkende internetverbinding). Indien Opdrachtgever hier niet aan voldoet, dan is SC gerechtigd de Opdracht (tijdelijk) stil te leggen. Alle schade die hiermee verband houdt, is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

3.4: SC mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artt. 7:404 jo 7:407 lid 2 jo 7:409 BW zijn niet van toepassing.

 

3.5: SC zal zijn uiterste best doen de afgesproken leverings- en installatietermijn te behalen. Indien het SC niet lukt tijdig te leveren, dan zal Opdrachtgever een redelijke termijn geven om alsnog aan nakoming te kunnen voldoen.

3.6: Indien SC niet volgens afspraak tijdig kan leveren, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst na veertien dagen te ontbinden.

 

3.7: Bij tussentijdse opzegging van de Opdracht, zal SC voor zover dat verwijtbaar is aan Opdrachtgever de daarmee gepaarde extra kosten (waar ook verkoopkosten onder vallen) in rekening brengen.

 

3.8: SC is gerechtigd (zonder enige vorm van schadevergoeding) de Opdracht te beëindigen in de volgende gevallen: Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn; Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling; Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

3.9: SC behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang de overeengekomen Prijs niet volledig is voldaan. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

 

3.10: De door SC aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico. Hierbij verklaart Opdrachtgever de installatie en werkzaamheden binnen 48 uur grondig te controleren op eventuele mankementen en afspraken zoals overeengekomen in de Opdracht.

 

4. Prijs

4.1: De overeengekomen Prijs dient na de Oplevering volledig te worden voldaan binnen 7 dagen (zakelijk 30 dagen) aan SC en dat is een fatale termijn.

 

4.2: Een samengestelde prijsopgave verplicht Solar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

4.3: Als tijdens de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. Voor eventueel meerwerk zal de gemiddelde prijs per paneel worden gehanteerd. 

 

4.4: Als SC genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling af te dwingen, dan zijn alle hieraan verbonden kosten (waaronder rente) voor rekening van Opdrachtgever.

 

5. Garantie

5.1: SC garandeert dat de installatie van zonnepanelen voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

 

5.2: Op de installatie is een geldende garantietermijn van 20 jaar van toepassing.

 

5.3: Op andere werkzaamheden zoals het vervangen van groepenkasten en het  aanbrengen en afdichten van de dakdoorvoer, wordt vanzelfsprekend de wettelijke garantie geboden.

 

5.4: Op de levering (en dus geen verdere installatie) van zonnepanelen wordt enkel de fabrieksgarantie gegeven.

 

5.5: SC verstrekt uitdrukkelijk geen opbrengstgarantie, daar dit mede van externe factoren afhankelijk is. De verwachte opbrengst conform de offerte is enkel indicatief en op basis van de verstrekte gegevens en omstandigheden die ten tijde van het sluiten van Opdracht van toepassing waren.

 

5.6: Indien sprake is van een gebrek, dan dient SC in de gelegenheid te worden gesteld om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.

 

5.7: SC heeft het recht om bij het vervullen van de Opdracht gelijkwaardige of betere materialen te gebruiken en om een mogelijk gebrek te herstellen met gelijkwaardige producten indien de oorspronkelijk geleverde producten niet meer leverbaar zijn.

 

5.8: De garantie vervalt indien i) door een derde werkzaamheden aan de installatie of zonnepanelen wordt verricht ii) onjuist gebruik wat in strijd is met de gegeven adviezen/gebruikershandleiding iii) indien een gebrek niet onmiddellijk (en uiterlijk binnen twee maanden) na openbaring aan Solar schriftelijk is gemeld.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1: SC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks en het gevolg is van een tekortkoming.

 

6.2: Elke aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door SC wordt hierbij uitgesloten (waaronder ook gevolgschade). Indien SC niet

volgens afspraak tijdig kan leveren, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst na veertien dagen te ontbinden.

 

6.3: De aansprakelijkheid van SC is beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde en/of het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

7. Intellectuele eigendom

7.1: SC behoudt alle rechten voor op offertes, documenten, afbeeldingen, tekeningen en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog aanpassingen zijn geweest.

 

7.2: Opdrachtgever mag zoals in lid 1 aangegeven onderwerpen niet kopiëren, aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze verstrekt zijn.

 

8. Geschillen

8.1: Op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8.2: Eventuele geschillen kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

 

KVK: 88532429

BTW: NL864672172B01

© 2024 - Solar Choice B.V.

Haargetouw 5
5351 RS, Berghem